2020 онд хамрагдсан иргэдийн нэрс цэсний мэдээллүүд