2019 онд хамрагдсан иргэдийн нэрс цэсний мэдээллүүд