Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт, тусламж цэсний мэдээллүүд